KARMAK CNC TORNA ve YEDEK PARÇA İMALAT SANAYİ

5/5 based on 2 reviews

Contact KARMAK CNC TORNA ve YEDEK PARÇA İMALAT SANAYİ

Address :

404. Sokak no 6, 54100 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +987
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

404. Sokak no 6, 54100 Serdivan/Sakarya, Turkey
Y
Yıldp Yuyr on Google

Kaliteli dürüst güven duyulacak bir yer. müşteri ilişkileri çok kuvvetli helal olsun aldıkları para.
An honest place to be trusted. customer relations are very strong halal money they receive.
k
kudret kar on Google

İlkemiz bütün müşterilerimizin işlerini özenle, zamanında, kaliteli ve ekonomik olarak yapmaya hazırız... Kudret KAR
Our principle is that we are ready to do the work of all our customers with care, on time, with high quality and economically. Kudret SNOW

Write some of your reviews for the company KARMAK CNC TORNA ve YEDEK PARÇA İMALAT SANAYİ

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *