Yumurcak Çocuk Parkı

3.6/5 based on 8 reviews

Contact Yumurcak Çocuk Parkı

Address :

54050 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

54050 Adapazarı/Sakarya, Turkey
د
داوود داوود on Google

i
ibrahim yılmaz on Google

Cocuk parkinin hemen dibinde elektrik trafosu olmasi hic iyi bi şey degil
It's not a good thing to have an electric transformer right at the foot of the playground.
m
murat dinar (Kayracell) on Google

İçeriye girmedim ama dışarıdan bakıldığında güzel bir yer
I didn't go in, but it's nice from the outside.
D
Diwada on Google

Kötü ve pis
Bad and filthy
Ü
Ümit Usal on Google

İstiklal mahallesinin çocuklarına ve spor yapan ebeveynlere...
For the children of Istiklal neighborhood and their parents doing sports ...
ş
şuayip ür on Google

Bina ların arasında çocuklar için oyun parkı. Buna da şükür.
A playground for children between the buildings. And thank you.
N
Nurullah OKUR on Google

Park sayılmaz. Yol kenarı parkı diyelim. Ama yine de apartman arası çoluk çocuğa iyi eğlence olur.
Park doesn't count. Let's call it roadside park. But still good fun for offspring.
D
Dio Barando on Google

Park her zaman suriyeli çocuklarla dolu no cap
The park is always full of Syrian children, no cap

Write some of your reviews for the company Yumurcak Çocuk Parkı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *