Misspac Temizlik

4/5 based on 8 reviews

Contact Misspac Temizlik

Address :

Çıracılar Cad, Bostancı Sk. No:37/A, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +99
Website : http://www.misspac.com/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Çıracılar Cad, Bostancı Sk. No:37/A, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
Z
Zeynep Sahin Genc on Google

i
ilker güzel on Google

H
Hamdi Noyan on Google

T
Tuncay YENER on Google

M
Mahmut Ozcan on Google

Beğenmedim
I do not like
خ
خالد الخطاب on Google

Iy deyil
It doesn't smell
Ö
Öznur Azizoğlu Gümüş on Google

Ev temizliği yazılmış fakat profesyonel endüstriyel temizlik yapılıyor yanlış olmuş
House cleaning is written but professional industrial cleaning is wrong
G
Ghassan Hamid on Google

Firma ile hiç çalışmadım fakat bende temizlik şirketiyim ve rakip görmediğim tek firma o yüzden 5 yıldız veriyorum Yaptığı işe ve personelinin hakkını yememesi benim için tek önemli faktör ve tam teşekküllü bir davranış tebrik ediyorum
I've never worked with the company, but I'm the cleaning company and the only company I've never seen a competitor for, so I'm giving it 5 stars I congratulate the one important factor and full-fledged behavior for me for his work and his staff

Write some of your reviews for the company Misspac Temizlik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *