Kutay Pharmacy

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Kutay Pharmacy

Address :

Çark Cd. 294/A, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Çark Cd. 294/A, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
a
andrew polish on Google

Çok fazla beklemeden hızlı ve tatmin edici bir servis vardı..
There was a fast and satisfactory service without waiting too long.
M
Müfit Suna on Google

Tüm çalışanlar güler yüzlü ve müşteri odaklı?
All employees are friendly and customer oriented?
S
Soner Aydın on Google

Güleryüzlü ve yönlendirici personeli sayesinde güvenle alışveriş yapabilirsiniz
You can shop safely thanks to its friendly and directing staff.
E
Ertan Güngör on Google

Donatimda ki bulamadigim ilaci burdan buldum ilgi güzel güler yüz
I found the medicine I couldn't find on my equipment here
S
SARIKARA on Google

Sakarya'nın en güler yüzlü eczacısı ve çalışanlarıyla; insan odaklı bir eczane. +++A puan
With the most cheerful pharmacist and employees of Sakarya; a people-oriented pharmacy. +++ A score
F
Fuat Bulut on Google

Kutay eczanesi çalışanları güleryüzlü işimizi kısa sürede hallediyor evine gönderiyor ilacınızı her konuda yardım gördüm genelde ilaçlarımı ordan alıyorum
Kutay pharmacy employees are friendly, they take care of our work in a short time, send your medicine to your home, I received help in every way, I usually buy my medicines from there.
S
Sadettin KOŞTUR on Google

Eczane de tüm ilaçları bulmak mümkün
It is possible to find all medicines in the pharmacy.
a
aybuke naz Yılmaz on Google

Güler yüzlüler işlerini layıkıyla yapıyorlar hepsi. Güzel bir ekipler
Smiling people do their job well. nice teams

Write some of your reviews for the company Kutay Pharmacy

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *