Bim Kefken Sahil

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Bim Kefken Sahil

Address :

D605, 41600 Kandıra/Kocaeli, Turkey

Categories :
City : Kandıra/Kocaeli

D605, 41600 Kandıra/Kocaeli, Turkey
M
Mustafa yıldız on Google

Diğer marketlerle kıyasla en ideali Bim kfkn.
Bim kfkn is the most ideal compared to other markets.
A
Ali turan500 on Google

Yaz sezonu işler yoğun,İş disiplini bozulmamış.Her bim de satılan ürünler burada var.
The summer season is busy, the work discipline is intact. There are products sold in every bim here.
D
Derya Genc on Google

Duş ve tuvalet eklenmiş.Komple kum plaj ,dalgasız deniz .
Shower and toilet have been added. Complete sand beach, smooth sea.
S
Serap SÖYLER on Google

Kalabalık, perişan bir sahil. Pansiyon ve çadır kampı sakinleri dipdibe yaşıyor, kesinlikle gitmeyin pişman olursunuz
A crowded, shabby beach. Residents of hostels and tent camps live to the bottom, definitely don't go, you will regret it
B
Bilal Yaman on Google

Bim fiyatları uygun yaz sezonunda acik
Bim prices are open in the suitable summer season
Z
Züleyha on Google

Ücretsiz halk plajı, yıllardır ailece geliriz deniz aşırı dalgalı değil ve tertemiz beş yıldızı hak eden bir plaj.
It's a free public beach, we've been coming here for years as a family. It's not choppy and clean. It's a beach that deserves five stars.
H
Harun Tacal on Google

Çok güzel bir yer yabancılık çekmedim istanbul bimle burası aynı hiçbir şey değişik değildi beğendim
It's a very nice place, I didn't feel like a stranger, this place is the same as Istanbul, nothing was different, I like it
i
ismail kalkan on Google

Siradan

Write some of your reviews for the company Bim Kefken Sahil

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *