Karasu - Çağatay Harita Mühendislik

5/5 based on 1 reviews

Contact Karasu - Çağatay Harita Mühendislik

Address :

Kabakoz mahallesi Sivişoğlu İş Hanı Halkbankası Üstü, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9977
Categories :
City : Karasu/Sakarya

Kabakoz mahallesi Sivişoğlu İş Hanı Halkbankası Üstü, 54500 Karasu/Sakarya, Turkey
F
Furkan Yaşar on Google

İşlerinde profesyonel ekipman kullanılıyor ve uygun fiyata yapılıyor. Teşekkürler Hasan Bey .
Professional equipment is used in their work and is done at an affordable price. Thank you Hassan.

Write some of your reviews for the company Karasu - Çağatay Harita Mühendislik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *