Guler Kitap - Postane Sok. Esnaf Kefalet İş Hanı 10/B

2.9/5 based on 7 reviews

Contact Guler Kitap

Address :

Postane Sok. Esnaf Kefalet İş Hanı 10/B, 54100 Adapazarı/Sakarya (Adapazari), Turkey

Phone : 📞 +978
Postal code : 54100
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya (Adapazari)

Postane Sok. Esnaf Kefalet İş Hanı 10/B, 54100 Adapazarı/Sakarya (Adapazari), Turkey
R
Rumeysa Ayar on Google

A
Arin Badri on Google

B
Bahadır Yangel on Google

A
AlAAEDDlN AlNASHEED on Google

لابأس
decent
İ
İkra Kılıç on Google

Tek kelimeyle berbat bir hizmet.
Just a terrible service.
N
Nevzat YILDIZ on Google

Ben ve arkadaşlarım haftalardır bekliyoruz, müşteri memnuniyeti zaten sıfır.Kesinlikle önermiyorum ve buradan aldığıma çok pişmanım.
I and my friends have been waiting for weeks, customer satisfaction is zero. I definitely do not recommend it and I regret buying it here.
s
samurayqaz kulanici on Google

kargolar gelmiyor almak içinse ta sakaryanın bir ucundaki ptt şubesine gitmeniz gerekiyor tam bir rezillik
The cargoes are not coming, you have to go to the PTT branch at one end of Sakarya, it's a complete disgrace.

Write some of your reviews for the company Guler Kitap

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *