Beraat Kitabevi

4/5 based on 4 reviews

Contact Beraat Kitabevi

Address :

Bahçıvan Sk. No:31, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +997
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Bahçıvan Sk. No:31, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
B
Burak Anşin on Google

b
baibars saad on Google

o
oguzhan seyhun on Google

Çok ilgilendiler.güler yüzlü . teşekkürler
They were very interested.good face. thanks
Z
Zeberced & Zümrüt on Google

Yalancı dolandırıcı Salih barışin yeri alış veriş yapmayın, paranızı kaptırmayın gaspçı salihe. Kadınların parasını yiyen karaktersiz adam gurursuz,onursuz sahsiyetsiz
False fraud Salih do not shop for peace, do not get lost in money, hijacker salihe. The characterless man who eats the money of women is horrible, dishonest dishonest

Write some of your reviews for the company Beraat Kitabevi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *