Baklavacı Ömer Bey

2.5/5 based on 4 reviews

Contact Baklavacı Ömer Bey

Address :

Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd 1/A, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9898
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd 1/A, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey
A
AYGUN BAYAR on Google

e
esat pamuk on Google

S
Selahattin Eronat on Google

Eski sayılır
Considered old
H
Halit Altıntaş on Google

Adamlar fetodan dolayi isimlerini değiştirdiler teröristler yıllarca kazandıkları parayı fetoya verdiler hâlâ da veriyorlar allahtan biri hapse girdide kurtulduk fetocular tatlıların eski tadı da yok
The men changed their names because of the feto, the terrorists gave the money they earned for years to the feto and they still give it to the feto.

Write some of your reviews for the company Baklavacı Ömer Bey

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *