Baklavacı Ömer Bey

4/5 based on 5 reviews

Contact Baklavacı Ömer Bey

Address :

Giresun Cd. 1/A, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Keçiören/Ankara

Giresun Cd. 1/A, 06010 Keçiören/Ankara, Turkey
Y
Yasin Sarıkaya on Google

K
Kursat Karatas on Google

Kaliteli süper bir yer
Good quality super place
E
Enes E on Google

Et yemeye gitmiştik üstüne bikaç dilim et serpilmiş sıcak salata yiyip kalktık. 130 TL lik salata
We went to eat meat, we ate a hot salad on top of a slice of meat. 130 TL salad
M
Mustafa Temizer on Google

Guzel, ferah, leziz,yiyecekleri taze bir mekan. Kahvaltısı süper...
It's a nice, spacious, delicious place with fresh food. The breakfast is super...
M
Mustafa S. Acar on Google

Yıllardan beri aynı yerde çalışan bir pastan. Daha önce Oskar ismi ile hizmet veriyorlardı. Çalışanlar yine aynı isim değişmesine rağmen. Glikoz şurubu kullanmadıklarını söylüyorlar. Belirgin özelliği her zaman taze ürünler olması. Yaş pastaları da oldukça başarılı. Üst kattaki mekan da oldukça nezih. Lavabolar biraz daha özenli temizlenebilir.
A cake that has been working in the same place for years. They used to serve under the name of Oskar before. Employees still the same despite the change in name. They say they use glucose syrup. The salient feature is that you always have fresh products. The wet cake is also quite successful. The upstairs space is quite decent. Sinks can be cleaned a little more carefully.

Write some of your reviews for the company Baklavacı Ömer Bey

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *