Akyazi Ticaret Meslek Lisesi

4/5 based on 8 reviews

Contact Akyazi Ticaret Meslek Lisesi

Address :

9023. Sk. No:7, 54400 Akyazı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +989
Categories :
City : Akyazı/Sakarya

9023. Sk. No:7, 54400 Akyazı/Sakarya, Turkey
E
Emirhan İşitez on Google

E
ENSAR KÖROĞLU on Google

S
Sıla Salim on Google

G
Gizemli Akrep on Google

K
Kerim İş on Google

benim okulummm
my school
A
Abdullah Kurtulmuş on Google

Disiplinli ve ilgili bir idari kadro ve öğretmen grubu var.
There is a disciplined and relevant administrative staff and teacher group.
B
Bulut Şengül on Google

Çok iyi bir yer hayatımızı yedi
Very good place ate our life
X
XpCan on Google

Düzgün, saygılı bir öğrenci olursanız ögretmenlerden ve müdür, müdür yardımcılarından karşılığını alırsınız. 1 puanı saygısız öğrencilerden kırdım.
If you are a decent, respectful student, you will receive rewards from the teachers and the principal and assistant principals. I deducted 1 point from disrespectful students.

Write some of your reviews for the company Akyazi Ticaret Meslek Lisesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *