Yancı Geri Dönüşüm Tesisi

3/5 based on 6 reviews

Contact Yancı Geri Dönüşüm Tesisi

Address :

Bedestenlioğlu Mah. OSB 2.Kısım 7.Cad. No:29, D:1, 60030 Merkez/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +999
Categories :
City : Merkez/Tokat

Bedestenlioğlu Mah. OSB 2.Kısım 7.Cad. No:29, D:1, 60030 Merkez/Tokat, Turkey
S
Süleyman Kurt on Google

T
Tahsin Elmez on Google

o
orhan fermanlı on Google

S
Salih Ozmen on Google

A
Aykut COŞKUN on Google

T
Tuba Karakaya on Google

Telefonda ücretli kağıt alıyoruz dediler 2çuval kitap verdim ücretini ödemediler keşke çöpe koysaydım iki gariban faydalanırdı
They said we were getting paid paper on the phone.

Write some of your reviews for the company Yancı Geri Dönüşüm Tesisi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *