Uspet-dede Koru

3.2/5 based on 8 reviews

Contact Uspet-dede Koru

Address :

81850 Çaybükü/Gümüşova/Düzce, Turkey

Categories :
City : Çaybükü/Gümüşova/Düzce

81850 Çaybükü/Gümüşova/Düzce, Turkey
h
hasan ytas on Google

Hatırlamıyorum maalesef
I don't remember unfortunately
E
Erkan Aydoğan on Google

Iyı
Good
Y
Yolculuk yolcu on Google

İşlek
Busy
S
Sümeyye Öztürk on Google

İyi
Good
M
Mustafa Arslan on Google

Dedektörü köftecisi lezzetli, kaliteli ve hesaplı ürünler sunuyor, tercih edilir.
Detector meatballs are delicious, high quality and affordable products are preferred.
E
EMRE ÇALIŞKAN on Google

benzin satılmıyor sadece mazot ve gaz var
gasoline is not sold only diesel and gas
H
Hasan Keskin on Google

Benzin yok mazot ve gaz var sadece bide kredi kartı geçmiyor
No gasoline, no gasoline and only bidet does not pass credit card
B
BRAWLS GÜNLÜKLERİ on Google

Maalesef benzin bulunmuyor. Ücreti kredi kartı ile yapamaz peşin olarak verirsiniz. Karşısında duran bir market vardır ve burdan ihtiyacınız olan ürünü rahatlıkla alabilirsiniz.
Unfortunately there is no gasoline. You can pay the fee by credit card in advance. There is a market standing in front of you and you can easily get the product you need from here.

Write some of your reviews for the company Uspet-dede Koru

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *