Uçan Kaz Çocuk Parkı

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Uçan Kaz Çocuk Parkı

Address :

54100 Serdivan/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Serdivan/Sakarya

54100 Serdivan/Sakarya, Turkey
Y
Yasin Safak on Google

A
Aydin Yarici on Google

C
Caner Pekkan on Google

Ö
Önder Durak on Google

i
ihsan patır on Google

k
karışık kaset tv on Google

Ne eğlenceli yer keşke çocuk olsamm
What a fun place I wish children olsamm
S
Seyfettin Coskuner on Google

Güzel. Bu tür alanlar çoğalılmalı.
Beautiful. Such areas should be multiplied.
U
Ufuk Aplay on Google

Cocuklar icin yetersiz ve yaratıcı degil ama güvenli
Inadequate and creative for children but not safe

Write some of your reviews for the company Uçan Kaz Çocuk Parkı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *