Terzi dilaver

1/5 based on 2 reviews

Contact Terzi dilaver

Address :

Arabacıalanı Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd Serdivan Alışveriş Merkezi Zemin kat Mağaza No:22, 54050 Serdivan, Turkey

Categories :
City : Serdivan

Arabacıalanı Mh. Mehmet Akif Ersoy Cd Serdivan Alışveriş Merkezi Zemin kat Mağaza No:22, 54050 Serdivan, Turkey
G
Gizem çer on Google

Hem yaptığı işe hem de müşterisine saygı duymayan yetersiz ve kalitesiz bir işletme. Çok terzi de sıkıntılar yaşanmıştır ama memnuniyet esastır düzeltilir, bunlar bir paçadan fahiş fiyat aldıkları yetmezmiş gibi yanlış kesip utanmadan aynı parayı bir daha istiyorlar düzeltmek için. Tavsiye etmiyorum.
An inadequate and poor quality business that does not respect both its work and its customers. There have been problems with many tailors, but satisfaction is essential, they are corrected, as if they were getting an exorbitant price from a trot, they cut it wrong and without shame they ask for the same money again. I do not suggest.
G
Gokhan Kaya on Google

Berbat bir terzi.Paca kesmeyi bile bilmiyorlar 100 TL ye aldığım pantolunun içine ettiler.İlkinde aldığı ölçüden 10 cm uzun kestiler.Sonra düzeltmek için tekrar ölçü aldırttim bu sefer kısa kestiler komedi gibi.Bilmiyorsaniz yapmayın bu işi kardeşim.
He's a terrible tailor. They don't even know how to cut the paca, they put it into the pants that I bought for 100 TL. The first time they cut 10 cm longer than the size they bought. Then I had them cut again to fix it. This time they cut it short like a comedy.

Write some of your reviews for the company Terzi dilaver

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *