Secil

1/5 based on 3 reviews

Contact Secil

Address :

Çark Cd. No:143, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +978
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Çark Cd. No:143, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
A
AbdüsSamet Aktaş on Google

1 maske bile bulundurmayan. Çalışanları kaba bir işletme.
Not even wearing a mask. Their employees are rude.
H
Harun Tarim on Google

Unfreundliche und unhöfliche Mitarbeiter, Ware ist gut, Personal benötigt Schulung in Dienstleistung und kaufmännischer Rechnung.
Unfriendly and rude employees, goods are good, staff need training in service and commercial accounting.
H
Hilal Tunc on Google

Kuzenim bayram önce bir elbise aldı. Evde elbisenin sırt kısmı çekilmiş olduğunu fark etti. Mağazada sadece abiyelerde iade kabul etmediklerini yazdıkları halde kuzenimin elbisesini de kabul etmediler, onun yerine bayram sonrası tekrar gelmesini ve kısıtlı bir zaman zarfında başka bir ürün alabileceğini söylediler. Bayram sonrası ise zaten yeni ürün yoktu, kuzenim mecburen beğenmediği halde bir eşofman almak zorunda kaldı. Mağazayı kesinlikle kimseye tavsiye etmiyoruz. Mağaza sahibinin (veya müdürünün, kesin bilmiyorum) davranışları çok yanlış. Hem iade hakkımız olduğu halde iade kabul etmedi, hemde sanki bedava birşey veriyormuş gibi kaba ve sert davrandı. Bu üslup ile müşteri kazanamazsınız.
My cousin bought a dress before feast. At home, she noticed that the back of the dress had been pulled. Although they wrote in the store that they did not accept returns only in evening dresses, they did not accept my cousin's dress, instead saying that he would come back after the holidays and that he could buy another product in a limited time. After the Bayram, there was no new product anyway, my cousin had to buy a sweat suit even though he did not like it. We definitely do not recommend the store to anyone. The behavior of the store owner (or manager, I don't know for sure) is very wrong. Although we had the right to return, he did not accept the return, and he acted rude and harsh as if he was giving something for free. You cannot gain customers with this style.

Write some of your reviews for the company Secil

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *