Serdivan Nilüfer Özel Eğt. İş Uygl.okulu

4/5 based on 7 reviews

Contact Serdivan Nilüfer Özel Eğt. İş Uygl.okulu

Address :

547. Sk. No:35, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Serdivan/Sakarya

547. Sk. No:35, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
S
Songül Temizalay on Google

N
Nurgül Aydın on Google

M
Mehmet Saltık on Google

E
Enes Parlar on Google

m
mustafa çetinkaya on Google

M
Metin Günüç on Google

Güzel oğlumun okulu....
My beautiful son's school....
M
Mücahid KARAKAPLAN on Google

İyi bi yerdir , Buraya çocuğun emanet edebilirsiniz .
The place is good, you can entrust the child here.

Write some of your reviews for the company Serdivan Nilüfer Özel Eğt. İş Uygl.okulu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *