Sakarya Optik 2

5/5 based on 1 reviews
Sakarya Optik Kurucusu Abdullah Misafir Optik sektörüne 1999 yýlýnda Ýstanbul Sirkeci de toptan ve ithalat yaparak baþlamýþ olup, 2007 yýlýndan itibarende Sakarya da perakende maðazacýlýk alanýnda faaliyetini sürdürmektedir. Ara vermeksizin devam eden çalýþma hayatýyla optik sektöründe deneyimli bir iþ adamýdýr.

Contact Sakarya Optik 2

Address :

54290 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : http://www.sakaryaoptik.com/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

54290 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Write some of your reviews for the company Sakarya Optik 2

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *