Tapu Mudurlugu

3.5/5 based on 8 reviews

Contact Tapu Mudurlugu

Address :

İncilli Mah. Plaj Cad. Hükümet Konağı, Hükümet Konağı İçinde, Karasu Merkez, Karasu, Sakarya (Adapazarı), Turkey

Phone : 📞 +978
Website : https://www.tkgm.gov.tr/
Categories :
City : Sakarya (Adapazarı)

C
Cengiz Kaya on Google

İ
İlhan Kara on Google

K
Kadir Taş on Google

Hizmet muhteşem
Service was fabulous
E
Emir PEKDEMİR (emirpekdemir) on Google

Tapu dairesi buradan taşındı.
The title deed moved out of here.
t
tarık savun on Google

Devlet işleri hepmi zor olur
Government jobs are always hard
n
neset pelit on Google

Olmasi gerektiyi gibi hizli ilgili ve bilgi.??
As fast as you need to know and information.asi
P
Perihan Avuk on Google

Karasu Tapu Müdürlüğünün İnternet sayfasında verilen tlf numarasından Müdürlüğe ulaşamıyorum.
I cannot reach the Directorate from the tlf number given on the website of the Karasu Land Registry Directorate.
M
Mehmet Oğuz KITIR on Google

Park Sıkıntısı var.İşlemler ağır ilerliyor.
There is a parking problem. Operations are progressing slowly.

Write some of your reviews for the company Tapu Mudurlugu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *