Ihlamur Pharmacy

3.4/5 based on 5 reviews

Contact Ihlamur Pharmacy

Address :

377. Sk. No:3 D:n, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +988
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

377. Sk. No:3 D:n, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
İ
İsmail Şahin on Google

H
Hakan Murat on Google

G
Gökhan KORKMAZ on Google

M
MESUT UZ on Google

güzel
beautiful
H
Halil Bakan on Google

Yazılan ilacı değil prim aldıkları ilacı veren bir eczane mi arıyorsunuz. Güler yüzlü olup size taraftar firmaların ilaçlarını size anlatmadan kakalamaya çalışan bir eczane!
Are you looking for a pharmacy that gives you the medicine that they receive the premium not the prescribed medicine. A pharmacy that tries to scoop you up without telling you about the drugs of the fan companies!

Write some of your reviews for the company Ihlamur Pharmacy

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *