Güven Oto

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Güven Oto

Address :

54800 Kocaali/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Kocaali/Sakarya

54800 Kocaali/Sakarya, Turkey
O
OSMAN ERDİNÇ UĞUZ on Google

F
Ferhat Caliskan on Google

Adı üstünde bir yer
Somewhere named
İ
İsmail YALÇIN on Google

Tavsiye ederim güzel
I recommend it beautiful
A
Acar Acar on Google

işinin ehli, ilgili ve bilgi veren bir usta
master
F
Ferhat Çalışkan on Google

Arabanızı güvenerek bakım yaptıracağınız bir mekan adı gibi dir
It's like a place to care for your car.
M
Murat Özkök on Google

Çok iyi
Very good
H
Harun özdemir on Google

Zorunlu olmadıkça uzak durun akrasif ve sinirliler soru sormaya gelmiyorlar Traktör bölümü için söylediklerim
Stay away unless it's necessary. What I said about the tractor part
a
akrep man on Google

oto yedek parça.çoğunlukla yerli araç parçaları ve traktör grubu bulunur
auto spare parts, mostly domestic vehicle parts and tractor group

Write some of your reviews for the company Güven Oto

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *