32 Evler Kuruyemiş-Adalılar

5/5 based on 5 reviews

Contact 32 Evler Kuruyemiş/Adalılar

Address :

Sahil Sk. No:30/A, 54150 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +977
Website : https://32-evler-kuruyemisadallar.business.site/
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Sahil Sk. No:30/A, 54150 Serdivan/Sakarya, Turkey
S
Selime Tunçyüz on Google

S
Sibel Atasayar on Google

Kuruyemişler her daim taze. Hizmet ise hep güleryüzlü.
Nuts are always fresh. The service is always friendly.
Ö
Özkan MUSAOĞLU on Google

İlgili ve anlayışlı bit iş yeri
Relevant and understanding workplace
D
Dfn Dmr on Google

İçerideki adam çok yakışıklı sadece onu alıp çıkmak istedim ?
The man inside is so handsome I just wanted to take him and leave ?
Y
Yunus Emre Yıldız on Google

Beşköprü' oturuyorum. En büyük derdimdi serdivana gidip kuruyemiş almak. Yolumun üzerine böyle biyer açılması süper oldu. Üstelik envai çeşit ithal çikolata var. Tam istediğim? ürünler de hep taze. Umarım hep böyle devam eder. ?
I live in Beşköprü. My biggest problem was to go to the serdivan and buy nuts. It was great to open a place like this on my way. Moreover, there is a wide variety of imported chocolate. Just what I want ? products are always fresh too. I hope it stays like this forever. ?

Write some of your reviews for the company 32 Evler Kuruyemiş/Adalılar

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *