Modeks Oto Tamirhanesi

4.9/5 based on 8 reviews

Contact Modeks Oto Tamirhanesi

Address :

İzmit Cd., 54600 Sapanca/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +977
Categories :
City : Sapanca/Sakarya

İzmit Cd., 54600 Sapanca/Sakarya, Turkey
ş
şevket saraç on Google

M
Müstecep Şen on Google

N
Nafri Ruğu on Google

A
Alman Kurdu on Google

i
ilknur dalgıç on Google

F
Faruk Candogan on Google

Cok güzel zarif
Very beautiful elegant
M
Murat DİLBEROĞLU on Google

Araba bakımlarını burada yaptırırım güzel ve ihtiyaç larına cevap verir
I do car maintenance here and it meets the needs.
İ
İsmail Balcı on Google

Sapanca da yolunuzun üzerinde işinde tecrübeli Cüneyt usta aracınızın doktoru
Cüneyt, who is experienced in his work on your way in Sapanca, is the doctor of your master vehicle.

Write some of your reviews for the company Modeks Oto Tamirhanesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *