Fatih Kırtasiye

3/5 based on 2 reviews

Contact Fatih Kırtasiye

Address :

Postane Sk., 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Postane Sk., 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
W
WebMania Websergi on Google

Bunlar kesinlikle alışveriş edilmez dolandırıcı olabiliriler.Fatih elektronik kırtasiyeden multiedya cihaz aldım fatura garip rakamla başka yazıyla başka yazıyor düzeltmiyorlarda ürünü geriverelim diyince whatsaptan başka türlü çözeriz diyip tehdit ediyorlar.Maliyeye bildirdim savcılığada whatsap fatura ve yazısmaları ibraz ettim.Böyle insanlardan aman alış veriş yapmayın...
They are definitely not shopping, they can be fraudulent. I bought a multi-media device from Fatih electronic stationery, the bill is written with another text with a strange number, they do not fix the product, they say we will solve the product in a different way than Whatsap. .
L
Levent şahin on Google

Oto ses sistemlerinde çok iyi
Very good in car audio systems

Write some of your reviews for the company Fatih Kırtasiye

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *