eczane alemdar

3.7/5 based on 3 reviews

Contact eczane alemdar

Address :

54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
S
Seyfullah Sezer on Google

Herkes güler yüzlü ?
Everyone is smiling ?
S
Selim GÜRBÜZ on Google

eğitim araştırma hastanesi karşısında
opposite the training and research hospital
a
aytaç çakır on Google

Bu eczanede itilebilir,kakılabilir,fırca yiyebilir,kasadan azar işitebilirsiniz..parasiyla rezil olmak isteyen buyursun..
In this pharmacy, you can push, poke, eat brush, get scolded at the cashier.. if you want to be disgraced with your money, welcome.

Write some of your reviews for the company eczane alemdar

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *