Ditch the Imam Hatip High School

4.2/5 based on 6 reviews

Contact Ditch the Imam Hatip High School

Address :

Yenimahalle Abdurrahman Gürses Cd. No:25, 54300 Hendek/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9
Categories :
City : Hendek/Sakarya

Yenimahalle Abdurrahman Gürses Cd. No:25, 54300 Hendek/Sakarya, Turkey
Ö
ÖmerFaruk 3. Hesaptan Bağış on Google

X
XiR Murat on Google

S
Samet on Google

A
Aydin Simsek on Google

K
Kadir Parlak on Google

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HENDEK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 49 ÖĞRETMEN VE 600 KÜSÜR ÖĞRENCİ İLE YENİ DÖNEME BAŞLAMIŞTIR. 09.09.2019
2019-2020 ACADEMIC YEAR DEK ANATOLIAN IMAM HATIP HIGH SCHOOL HAS STARTED A NEW PERIOD WITH 49 TEACHERS AND 600 ORDER STUDENTS. 09/09/2019
k
kadir parlak on Google

Hendek İmam Hatip Lisesi 2018 Eylül ayı seminer programları ve öğretmenler... 47 tane öğretmen vardır öğrenci sayısı 600 küsür
Hendek Imam Hatip High School 2018 September seminar programs and teachers ... There are 47 teachers, the number of students is 600

Write some of your reviews for the company Ditch the Imam Hatip High School

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *