Besler Madencilik - Besler Madencilik

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Besler Madencilik

Address :

05500 Kolay/Suluova/Amasya, Turkey

Postal code : 05500
Categories :
City : Kolay/Suluova/Amasya

05500 Kolay/Suluova/Amasya, Turkey
O
Osman Kavaklï on Google

O
Olgun Alinli on Google

E
Erdem Ergün on Google

A
Ali Murat Koksal on Google

kapalı
closed
m
mehmet ünal on Google

Enerji uretiyor
Producing energy
e
ersin atay on Google

Yeni ilerliyor hayırlısı
New advances auspicious
B
Bulent Celep on Google

İş yerim
My work place
E
ERSİN KARAMAN on Google

Burası bir dönem kalıteli denebilecek kömür çıkartırken yanlış madencılık sonucu mevcut damar birakilmak zorunda kalınmış ve yeni damar arama çalışmaları devam etmekte olduğunu bildiğim madencilik şirketi.
This is a mining company that I know that while the coal was extracted from a period of quality, it had to leave the existing vein as a result of wrong mining and the new vein exploration works are ongoing.

Write some of your reviews for the company Besler Madencilik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *