Venedik Perde

4.2/5 based on 6 reviews

Contact Venedik Perde

Address :

19, Merkez, Geksi Cd., 60230 Tokat Merkez, Turkey

Phone : 📞 +9797
Categories :
City : Tokat Merkez

19, Merkez, Geksi Cd., 60230 Tokat Merkez, Turkey
e
engin Ipek on Google

A
Arif Görmez on Google

İ
İbrahim Doğan on Google

Kalitenin adresi
Address of quality
G
Göksel Ağca on Google

Ürünler kaliteli dikimleride harika
The products are great in their quality sewing
T
Tuba Doganyer on Google

Müşteri memnuniyeti titizlikle çalışılmış işler çok teşekkür ederim Venedik perde
Customer satisfaction, meticulous work, thank you very much Venice curtain
U
Uğur Yücel on Google

Ürün kalitesini bilmem ama esnaf amcamız için olumlu şeyler yazmayacağım. Uzak durun.
I don't know about the product quality, but I will not write positive things for our tradesman uncle. Stay away.

Write some of your reviews for the company Venedik Perde

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *