Akademi İnnova Sakarya Çocuk Aktivite Merkezi

4.5/5 based on 2 reviews

Contact Akademi İnnova Sakarya Çocuk Aktivite Merkezi

Address :

Çark Cd. No:225, 54050, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97
Categories :
City : Serdivan/Sakarya

Çark Cd. No:225, 54050, 54050 Serdivan/Sakarya, Turkey
E
Emre Sarban on Google

Emsallerine göre iyi fiyat.. kaliteli sıkıntısız yer
Good price compared to its peers .. quality trouble-free place
i
ibrahim şahin on Google

ailecek çok beğendik çok rahat ettik çocuklar alt katta oyun alanında eğlendiler bizde üst katta kahvaltımızı yaptık ve ekranda çocukları izledik aklımız çocuklarda kalmadı
we liked the family very much we've been very comfortable children had fun in the playground downstairs we did our breakfast upstairs and watched the children on the screen did not mind children

Write some of your reviews for the company Akademi İnnova Sakarya Çocuk Aktivite Merkezi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *