Kipa Terzi Başaran

5/5 based on 2 reviews

Contact Kipa Terzi Başaran

Address :

Gezici Sk., 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Gezici Sk., 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
E
Esma EREN on Google

R
Ramazan EREN on Google

Oğlu olmaktan gurur duyduğum babamın çalıştığı yer. Diğer terzilerden farkı ise, gördüğü değil, hayal ettiği her şeyi yapabilmesi. Yıllarca model makinecilik yapmış olup, beğenerek aldığınız elbisenizin bütün tadilat işlemlerini, güvenerek yaptırabileceğiniz bir kişi.
The place where my father works, where I'm proud to be his son. The difference from the other tailors is that he can do whatever he dreams, not what he sees. For many years as a model machine shop, you like to receive all the modifications of your dress, you can trust by making a person.

Write some of your reviews for the company Kipa Terzi Başaran

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *