TveK Sakarya

3.4/5 based on 5 reviews

About TveK Sakarya

Herkesi, kültür ve eğlence dünyasının sunduğu zenginlikleri daha sık, daha kolay ve daha nitelikli bir şekilde keşfetmeye, keyfini çıkarmaya ve paylaşmaya teşvik eden, böylece insanları ortak bir platformda biraraya getiren ve hayatın her anını zenginleştiren bir dünya.

Contact TveK Sakarya

Address :

Çıracular Cad. Pabuççular Mah. İnka İş Merkezi No: 5, 54000 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9787
Website : http://www.tvek.com.tr/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Çıracular Cad. Pabuççular Mah. İnka İş Merkezi No: 5, 54000 Adapazarı/Sakarya, Turkey
E
ELA SALİM on Google

a
aman hızımız kaçmasın on Google

B
Burak G on Google

Böyle bir yer yok
There is no such place
S
Serkan Kiratik on Google

Bu mağaza artik kapandı
This store is now closed
S
Shinva on Google

Mağaza kapalı var diye gitmeyin
Don't go because the store is closed

Write some of your reviews for the company TveK Sakarya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *