Trend AUTO

4/5 based on 4 reviews

Contact Trend AUTO

Address :

galericiler sitesi, 55000 İlkadım/Samsun, Turkey

Phone : 📞 +9888899
Website : https://trendautosamsun.sahibinden.com/
Categories :
City : İlkadım/Samsun

a
ayşe aygin on Google

S
Suat Aygin on Google

M
Murat TAŞYÜREK on Google

h
hurafelerden vazgeçin artık on Google

Galericiler genel olarak çok çıkarcı ve karşındaki insanın malını öldürerek almaya çalışan insanlar topluluğudur. kimseye galericiye gitmesini tavsiye etmem satılacak arabanız varsa kendini satın alacak sazlar galericiye gitmeyip elden satan birisinden alın
Galeries are generally very self-interest and a group of people who try to take the property of the other person. I don't recommend anyone to go to the dealership if you have a car to buy

Write some of your reviews for the company Trend AUTO

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *