TEB Adapazarı Çarşı Şubesi

1/5 based on 1 reviews

About TEB Adapazarı Çarşı Şubesi

Yatırımcı İlişkileri

Özel Durum Açıklamaları’ndan ortaklık yapısına kadar TEB’le ilgili merak ettiğiniz tüm kurumsal detaylar burada.

Contact TEB Adapazarı Çarşı Şubesi

Address :

Soğanpazarı Cd. No:8, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : https://www.teb.com.tr/
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Soğanpazarı Cd. No:8, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
M
Murat Topallar on Google

Asgari ücretin 5000 lira nın altında olduğu bir ülkede. Vezneden 5000 tl altı işlemlerin yapılmadığı şube. Ve YAPILACAKTIR! diye yazı ile bunu afiş yaparak size dayatmaya çalışan bir şube.

Write some of your reviews for the company TEB Adapazarı Çarşı Şubesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *