Şok Market

3.5/5 based on 4 reviews

Contact Şok Market

Address :

Turgut Özal Cd. No:55/A, 60300 Turhal/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +9888
Website : https://www.sokmarket.com.tr/
Categories :
City : Turhal/Tokat

Turgut Özal Cd. No:55/A, 60300 Turhal/Tokat, Turkey
M
Muhammed Ali SÜTBENİZ /VolcanoManTR on Google

E
Ender Yanbay on Google

A
Alparslan canıberk on Google

Bu ekonomik kırizde halkın yanında olarak kar marjlarını biraz düşürerek halka yardımcı olmalarını öneriyorum. Biz birlikte Türkiye'yiz.
In this economic crisis, I suggest that they help the public by lowering their profit margins by standing by the people. We are Turkey together.
F
Fatih Duman on Google

Bir alan pişman, bir almayan pişman. A,b,c marketlerinin birbirlerinden farkı yok. Hayırlı satışlar. Dipnot. Elemanlarınızın biraz yüzü gülsün ya
One who takes it regrets, one who does not regret it. Markets a, b, c are no different from each other. Happy sales. Footnote. May your staff smile a little

Write some of your reviews for the company Şok Market

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *