Sentarli makina ticaret

4.9/5 based on 7 reviews

Contact Sentarli makina ticaret

Address :

60030 Tokat Merkez/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +9877
Categories :
City : Tokat Merkez/Tokat

60030 Tokat Merkez/Tokat, Turkey
Ö
Özgür Uzun on Google

D
Davut Çelebi on Google

K
Kubilay Yılmaz on Google

İ
İsmail Aydın on Google

Güzel
Beautiful
U
Uğur Arslan on Google

Çok güzel
very nice
S
Sezai Bekçi on Google

Uzman kuruluş
Expert organization
l
laborfatih yollarda on Google

Kapıdan girdiğinizde hasan abinin güler yüzü her ne şekilde olursa olsun bir şekilde yardımcı olmak için verdiği çaba ..Tokat'ın bir numarali esnafı
When you enter through the door, the smiling face of Hasan is his effort to help in whatever way .. Tokat's number one tradesman

Write some of your reviews for the company Sentarli makina ticaret

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *