Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu - Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu

Address :

Yeni Mh. 1540. Sk. Pk:54301 Hendek/sakarya, Turkey

Phone : 📞 +97
Postal code : 1540
Categories :

Yeni Mh. 1540. Sk. Pk:54301 Hendek/sakarya, Turkey
b
bora Orguk on Google

s
sadettin kazin on Google

S
Selen Çakır on Google

k
kamboçyalı zafer on Google

E
Emir sefa on Google

H
Halil “HENDEK TAKSİ” Coşkun on Google

GUZEL BİR EGİTİM YUVASİ
A GOOD EDUCATION HOUSE
Ş
Şafak AB on Google

Tualetleri çok pis??
His canvases are so dirty??
A
ALİCE pomuk seker Yeşil on Google

Bence okul çook güzel ben orda okuyom okulu beyenniyom ama bazı arkadasların azı bozuk ama okul çook güzel öretmenleri iyi bence çook güzel arkadaslar.
I think the school is very good, I study there, I love the school, but some of my friends are broken, but the school is very good, the teachers are good, I think they are very nice friends.

Write some of your reviews for the company Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *