Sancak Kamyon Garajı

3.8/5 based on 8 reviews

Contact Sancak Kamyon Garajı

Address :

35060 Bornova/İzmir, Turkey

Categories :
City : Bornova/İzmir

35060 Bornova/İzmir, Turkey
F
Fatih Gürkan on Google

Lokantası iyi 8 tane tuvaleti var ve temiz .Daha ne olsun..
Its restaurant has 8 toilets and it is clean. What more can you ask for?
H
Hasan Pekdemir on Google

Alan çok güzel fakat sistem yok. Çok dağınık ve çok bakımsız. Kamyon ve Tırcılar için daha konforlu ve düzenli bir alan oluşturulabilir..
The area is beautiful but there is no system. It is very messy and very neglected. A more comfortable and organized area can be created for trucks and trailers.
S
Sinan Özkaradan on Google

lokantası temiz otpark guvenli
restaurant clean parking safe
K
Kadir Öğütle on Google

Tir parki lokanta temiz
Tir park restaurant clean
N
Nebi Suna on Google

Tuvalet banyo Allahını seversen işletme sahibi bir bak ne vaziyette mescit toz kir içinde saymakla bitmez neden bu duruma halen geliyorum güvenlik sistemi çok güzel o yüzde rahatsız olmadan yatıyorum malımı teslim ediyorum allah razı için temizlik lütfen yoksa video çekip her yere devletten yardım isterim haberin olsun 30/08 /2020
If you love the toilet, the bathroom, look what the business owner is, the mosque does not end up counting in dust and dirt. Why I am still coming to this situation, the security system is very nice. 08/2020
H
Hakan “BAŞKAN” Karagoz on Google

Sürekli kullanıyoruz fakat ciddi bir düzene ihtiyacı var güvenli olmadığı da kamyoncuların dilinde .
We use it constantly, but it needs a serious order, and it is not safe in the language of truckers.
d
dark saga on Google

Gecerken burdan geçtik güzel yer
We passed here at night, beautiful place
O
Okan Ulay on Google

Rize kuru ve kavurma için tavsiye olunur
Rize is recommended for dry and roasting.

Write some of your reviews for the company Sancak Kamyon Garajı

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *