Göçmenoğlu Menderes Balık Pişiricisi

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Göçmenoğlu Menderes Balık Pişiricisi

Address :

İbrahim Turan Cd. No:15, 35470 Menderes/İzmir, Turkey

Phone : 📞 +978
Opening hours :
Monday 8AM–8PM
Tuesday 8AM–8PM
Wednesday 8AM–8PM
Thursday 8AM–8PM
Friday 8AM–8PM
Saturday 8AM–8PM
Sunday 8AM–8PM
Categories :
City : Menderes/İzmir

İbrahim Turan Cd. No:15, 35470 Menderes/İzmir, Turkey
H
Halil Cumali on Google

Gayet taze mukemmel ve her cesit urunu bulabilecegim tek adres
Perfectly fresh and the only address where I can find all kinds of products
E
Eren Pro on Google

?
M
Mustafa Durak on Google

Balık çeşitlerine biraz önem vermeniz gerekiyor..!
You need to give some importance to fish varieties ..!
T
Tufan Tufan on Google

Menderese 2.balikciyi birileri acilen acmali... satış yapanların hepsi çok kaba davranıyor. Yillardir balik avlar baligi tanirim. Eski gozleri bozarmis baliklar bugunun taze diyor.
Someone urgently hurts the second fisherman in Menderese ... all of the salesmen are very rude. I've known fish fishing for years. The fish that spoiled the old eyes says fresh today.
O
Oktay Kaçmaz on Google

Suratsız ,dışardan balık alıp pisirtnek istediğinizde trip atıp çok yoğunum pisirenem gibi tepkileri ilgi çekici Sinirlenmek isteyen gitsin Esnaflık -- 0
His reactions are interesting, such as sullen, when you want to take fish from the outside and cook it, I will trip and cook it too busy. Who wants to get angry let go Crafts - 0
S
Samet Kuru on Google

Dün balık aldım ve hayatımda böyle kötü muamele göremedim taze balıklar varken dolaptan bayatları verdi gözümün içine baka baka gencim balıktan anlamıyorum sanıyor şahıs, ama yazık 30 lirayla zengin olmadın ama sürekli bi müşteri kaybettin.
I bought fish yesterday and I could not see such bad treatment in my life when there were fresh fish in the cabinet gave me stale look into my eye does not understand the young person, but pity 30 pounds, but you did not lose a rich customer.
H
Hacer Baltekin on Google

Guleryuzlu, ilgili personel ve sahibi var. Balığı, malzemeleri taze ve lezzetliydi.
There is a friendly, caring staff and owner. The fish was fresh and delicious.
A
A. Ş. on Google

Aile işletmesi, balığı seçiyorsunuz ister sadece temizletip veriyorlar ,istenirse pişirip
Family business, you choose the fish, they just clean it and give it to you, if desired, they can be cooked and cooked.

Write some of your reviews for the company Göçmenoğlu Menderes Balık Pişiricisi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *