Özgür Oto Yıkama

3.5/5 based on 8 reviews

Contact Özgür Oto Yıkama

Address :

Merzifon Küçük Sanayi Sitesi, 05300 Merzifon/Amasya, Turkey

Phone : 📞 +998
Categories :
City : Merzifon/Amasya

Merzifon Küçük Sanayi Sitesi, 05300 Merzifon/Amasya, Turkey
S
SELAMİ KAVALCI on Google

M
Mustafa Bayraktar on Google

E
Enver yalçın on Google

h
hayri yazıcı on Google

G
Gülüzar Celep on Google

I
Ismail Lacin on Google

En iyisi diyebilirim
I can say the best
N
Necdet Topgul on Google

Mükemmel, temizlik , hızlı yıkama ve ilgi ,güler yüz yani aradığınız ne varsa özgür oto yıkamada
Perfect, cleanliness, fast washing and attention, smiling face, so whatever you are looking for, free car wash
E
Emrah Dabak on Google

Bu zaman kadar gittiğim en titiz işletme kapı içlerindeki kilit yağlarini bile yıkıyorlar tavsıye ederım
The most meticulous business I have been to this time, they wash even the lock oils inside the doors, I advise.

Write some of your reviews for the company Özgür Oto Yıkama

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *