Çekerek İlçe Halk Kütüphanesi

5/5 based on 3 reviews

Contact Çekerek İlçe Halk Kütüphanesi

Address :

Cumhuriyet Cd. No:4, 66500 Çekerek/Yozgat, Turkey

Website : https://yozgat.ktb.gov.tr/TR-172082/cekerek-ilce-halk-kutuphanesi.html
Categories :
City : Çekerek/Yozgat

Cumhuriyet Cd. No:4, 66500 Çekerek/Yozgat, Turkey
R
Recep YILDIRIM on Google

m
mücahit bostancı on Google

h
hasan senyurt on Google

Eski Kaymakamlık binasında açılan kütüphane yapılan yeni düzenlemesi ile ferah ve temiz bir çalışma ortamı sağlıyor. Emeği geçen ve çalışanları tebrik ederim.
The library, which was opened in the former district building, provides a spacious and clean working environment with its new arrangement. Congratulations to the staff who contributed.

Write some of your reviews for the company Çekerek İlçe Halk Kütüphanesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *