Kardeşler Kitabevi

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Kardeşler Kitabevi

Address :

Kavaklar Cd. No:18, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +978
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Kavaklar Cd. No:18, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
O
Onur Can Vergül on Google

G
Güray Eroğlu on Google

ب
بهجت العراقي on Google

شكراالكم
thank you
İ
İlkmat on Google

Çok güzel sahibi çok beyefendi fiyattan çok uygun
Very nice owner, very gentleman, very affordable for the price
M
Mutlu Çetir on Google

Çok ilgili satıcı. Yeri de çok kolay.
Very responsive seller. The location is also very easy.
Y
Yasin Elmacı on Google

Sürekçioğlu pasajına girin soldan içeri devam edin. Sol tarafta sizi karşılayacaktır. Cadde üzerinde park yeri sıkıntısı var. Oraya yürüyerek gidebilirsiniz. Bir çok pasah var yanyana ama sakın vazgeçmeyin. Bir tanesi sizin tam aradığınız yere çıkar. O pasaj sürekçioğlu pasajı.
Enter Sürekçioğlu Passage and continue on the left. It will meet you on the left. There is a shortage of parking spaces on the street. You can walk there. There are many passages side by side, but do not give up. One of them leads right where you are looking for. That passage is Sürekçioğlu Passage.
P
Palaramço Akun on Google

iş yerini geç açıyorlar.. müşteri ile ilgi alaka çok zayıf bence doymuş esnaf örneği bu olsa gerek...
they open the workplace late.. the relationship with the customer is very weak, I think this must be an example of a saturated tradesman...
S
Selcuk Kibar on Google

Fikret bey güvenilir ve dürüst bir insandir
Fikret is a reliable and honest person.

Write some of your reviews for the company Kardeşler Kitabevi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *