Hendek Ticaret Meslek Lisesi

3.6/5 based on 5 reviews

Contact Hendek Ticaret Meslek Lisesi

Address :

Yeşiller Cad., 54300 Hendek/Sakarya (Adapazari), Turkey

Phone : 📞 +97
Categories :
City : Hendek/Sakarya (Adapazari)

Yeşiller Cad., 54300 Hendek/Sakarya (Adapazari), Turkey
C
Coskun Murtekin on Google

u
ugur dindar on Google

K
Kadir Durmaz on Google

S
Sena Çamur on Google

A
AMELEUS TV on Google

Kaliteli eğitim kadrosuyla ve yaptıkları girişimlerle hendekte bula bileceğiniz en iyi Bilişim Teknolojileri Bölümüne sahip ola bilir her halde 4 eğitim hayatım dolu dolu geçti ve daha iyi bir yere gidemiyorsanız kesinlikle burayı tercih edin.
It may have the best Information Technologies Department you can find in the trench with its quality education staff and initiatives, but my 4 education life has been full and if you can't go to a better place, definitely choose this place.

Write some of your reviews for the company Hendek Ticaret Meslek Lisesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *