Bosch Yetkili Servisi

3/5 based on 2 reviews

About Bosch Yetkili Servisi

?nternet sitemizin i?letimi s?ras?nda ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda bilgi almak ve ayarlar?n?z? de?i?tirebilmek i?in BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.?. Gizlilik ve ?erez Politikas?'n? inceleyiniz.

Ki?isel verilerinizin ki?iselle?tirme ve tan?t?m ?erezleri kullan?m? amac?yla i?lenmesini ve sosyal a? ?zelliklerinin sa?lanmas?, harita ?zelli?inden faydalanman?z, otomatik konum belirlenmesi, analitik, i?levsellik, performans, ki?iselle?tirme, hedefleme, reklam ve pazarlama ?erezlerinin kullan?m? amac?yla yurt d???nda bulunan i? ortaklar?m?z ile payla??lmas?n? kabul ediyorsan?z "Kabul Et", etmiyorsan?z "Reddet"i se?iniz .

Contact Bosch Yetkili Servisi

Address :

Alemoğlu Sk. NO:12, 60000 Turhal/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : https://www.bosch-yetkiliservisi.com/yetkili-servis/turhal-kuzey-and-blg
Categories :
City : Turhal/Tokat

Alemoğlu Sk. NO:12, 60000 Turhal/Tokat, Turkey
M
Mehmet Demirpolat on Google

İ
İslam on Google

Güzel hizmet
nice service

Write some of your reviews for the company Bosch Yetkili Servisi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *