Aleda Gelinlik

5/5 based on 2 reviews

Contact Aleda Gelinlik

Address :

Kuyumcular Çarşısı No:24/D, 60100 Merkez/Tokat, Turkey

Phone : 📞 +98787
Categories :
City : Merkez/Tokat

Kuyumcular Çarşısı No:24/D, 60100 Merkez/Tokat, Turkey
D
Deniz Yıldırım on Google

Moda ve tasarımları harika..
Fashion and designs are great.
E
Esra Nur on Google

Mükemmel olması dışında tatlı mı tatlı, her müşteriyle ayrı ayrı ilgilenen, beklentileri fazlasıyla karşılayan, fikirleriyle ufkunuzu açan sahibi ile rüya gibi bir gelinlik mağazası. Allah bol bereketli kazançlar versin ?
Apart from being perfect, it is a dreamy wedding dress store with its sweet and sweet owner who takes care of each customer individually, meets expectations and opens your horizons with his ideas. May God give you abundant fruitful earnings ?

Write some of your reviews for the company Aleda Gelinlik

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *