Bosch Ev Aletleri Yetkili Servisi

5/5 based on 1 reviews

About Bosch Ev Aletleri Yetkili Servisi

?nternet sitemizin i?letimi s?ras?nda ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda bilgi almak ve ayarlar?n?z? de?i?tirebilmek i?in BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.?. Gizlilik ve ?erez Politikas?'n? inceleyiniz.

Ki?isel verilerinizin ki?iselle?tirme ve tan?t?m ?erezleri kullan?m? amac?yla i?lenmesini ve sosyal a? ?zelliklerinin sa?lanmas?, harita ?zelli?inden faydalanman?z, otomatik konum belirlenmesi, analitik, i?levsellik, performans, ki?iselle?tirme, hedefleme, reklam ve pazarlama ?erezlerinin kullan?m? amac?yla yurt d???nda bulunan i? ortaklar?m?z ile payla??lmas?n? kabul ediyorsan?z "Kabul Et", etmiyorsan?z "Reddet"i se?iniz .

Contact Bosch Ev Aletleri Yetkili Servisi

Address :

Kılıç Sk. No:8 D:1, 66500 Çekerek/Yozgat, Turkey

Phone : 📞 +9
Website : http://www.bosch-yetkiliservisi.com/
Categories :
City : Çekerek/Yozgat

Write some of your reviews for the company Bosch Ev Aletleri Yetkili Servisi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *