Bizim Pharmacy

4.7/5 based on 6 reviews

Contact Bizim Pharmacy

Address :

Karaağaç Cd. No:84, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey

Phone : 📞 +9788
Categories :
City : Adapazarı/Sakarya

Karaağaç Cd. No:84, 54100 Adapazarı/Sakarya, Turkey
U
Ugur Arici on Google

K
Kerem Coban on Google

F
Fevzi Kavas on Google

F
Fatma Uslu on Google

S
Serkan Stop on Google

Allah razi olsun en son parayi düşünmeleri insanliklari taktire sahen
May God bless them, it is admirable that they think of money last.
Ü
Ümit Usal on Google

Karaağaç dibi semtinin en eski eczanelerinden biridir. Semtin ve kuzey bölgesi köylerinin neredeyse tamamı eczacı Füsun hanımı tanır. Hastaların tüm sorunları ile birebir ilgilenen Füsun hanım hep çözüm üretir. Her konuda hastaların yardımcısıdır. Evlerini bilir gerekli ise eve servis yapar.
It is one of the oldest pharmacies of the Karaağaç Dibi district. Almost all of the villages of the district and the northern region know the pharmacist Füsun. Füsun, who takes care of all the problems of the patients, always finds solutions. It is the patient's helper in all matters. Knows their homes and serves them if necessary

Write some of your reviews for the company Bizim Pharmacy

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *