Amasya Pen

3/5 based on 2 reviews

Contact Amasya Pen

Address :

05200 Amasya Merkez/Amasya, Turkey

City : Amasya Merkez/Amasya

05200 Amasya Merkez/Amasya, Turkey
U
Uygar Mutlu on Google

Sağlam işçilik, güvenilir tavsiye ederim.
Robust workmanship, I recommend reliable.
M
Mert can Akgül on Google

Verdiğimiz parayı eksik verdiniz diyen, takarken camları kıran ve 2 yıldır camlarınızı yenileyeceğiz siz bize biraz daha para verin diyen tamamen kendi çıkarları doğrultusunda çalışan sahtekar bir firma lütfen tercih ederken dikkatli olun.
Please be careful when choosing a fraudulent company that says you gave the money we gave you incomplete, breaks the windows while you are installing them, and says that we will replace your windows for 2 years, you give us some more money, and works completely for their own interests.

Write some of your reviews for the company Amasya Pen

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *