2329 Sayili Cekerek Tarim Kredi Kooperatifi

5/5 based on 1 reviews

Açık Rıza Beyan Formu

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, “Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Aydınlatma Metnine” ilaveten; kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen kişisel verilerimden; ziyaretçi IP bilgisi, tarayıcı bilgisi, şehir/yer/konum bilgisi, ziyaret edilen sayfaları, yer sağlayıcı hizmet sağlayıcı içerik sağlayıcısı bilgileri, Ad-Soyad, e-posta adresi, cep telefonu bilgileri ve başvuru metninde belirttiğim kişisel verilerimin Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından işlenmesine, gerektiğinde aydınlatma metninde belirtilen ilgili yerler ile paylaşılmasına; kişisel veriler ve iletişim bilgilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan kapsamda detayları verilen kişisel ve iletişim verilerimin işlenme amacı ortadan kalktığında kişisel verilerimin yok edilmesine/silinmesine/anonim hale getirilmesine muvafakat ettiğimi, açık rıza beyanımı her zaman iradi olarak geri alabileceğime ve buna bağlı olarak kişisel verilerimin silinmesini/yok edilmesini/anonim hale getirilmesini talep edebileceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Contact 2329 Sayili Cekerek Tarim Kredi Kooperatifi

Address :

Adnan Menderes Cd. No:43, 66500 Çekerek/Yozgat, Turkey

Phone : 📞 +987
Website : http://www.tarimkredi.org.tr/index.php/kurumsal/144-kooperatiflerimiz/yozgat-ili-kooperatifi/1035-2329-sayili-cekerek-tarim-kredi-kooperatifi
Categories :
City : Çekerek/Yozgat

Write some of your reviews for the company 2329 Sayili Cekerek Tarim Kredi Kooperatifi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *