1538 Sayili Karayakup Tarim Kredi Kooperatifi - Nevzat Şener Blv. No:223

3/5 based on 2 reviews

About 1538 Sayili Karayakup Tarim Kredi Kooperatifi

Tarım Kredi Kooperatifleri Açık Rıza Beyan Formu

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, “Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Aydınlatma Metnine” ilaveten; kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen kişisel verilerimden; ziyaretçi IP bilgisi, tarayıcı bilgisi, şehir/yer/konum bilgisi, ziyaret edilen sayfaları, yer sağlayıcı hizmet sağlayıcı içerik sağlayıcısı bilgileri, Ad-Soyad, e-posta adresi, cep telefonu bilgileri ve başvuru metninde belirttiğim kişisel verilerimin Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından işlenmesine, gerektiğinde aydınlatma metninde belirtilen ilgili yerler ile paylaşılmasına; kişisel veriler ve iletişim bilgilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlanan kapsamda detayları verilen kişisel ve iletişim verilerimin işlenme amacı ortadan kalktığında kişisel verilerimin yok edilmesine/silinmesine/anonim hale getirilmesine muvafakat ettiğimi, açık rıza beyanımı her zaman iradi olarak geri alabileceğime ve buna bağlı olarak kişisel verilerimin silinmesini/yok edilmesini/anonim hale getirilmesini talep edebileceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Contact 1538 Sayili Karayakup Tarim Kredi Kooperatifi

Address :

Nevzat Şener Blv. No:223, 66650 Karayakup/Sarıkaya/Yozgat, Turkey

Phone : 📞 +979889
Postal code : 66650
Website : http://kayseri.tarimkredi.org.tr/
Categories :
City : Karayakup/Sarıkaya/Yozgat

E
Eren Erdogan on Google

M
Muzaffer Buzcu on Google

Write some of your reviews for the company 1538 Sayili Karayakup Tarim Kredi Kooperatifi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *