Ziraat Bankası Çekerek-Yozgat Şubesi

4/5 based on 1 reviews

Zamanaşımına Uğrayan Mevduatlara İlişkin Son Başvuru Tarihinin 15.09.2020 Tarihine Uzatılması

02.06.2020 tarihli ve 31143 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan BDDK’nın 29.05.2020 tarihli ve 9040 sayılı kararı ile Covid-19 virüs salgını nedeniyle ilgili Yönetmeliğin 8 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca 15.06.2020 olan son başvuru tarihinin 15.09.2020 olarak uzatılmasına karar verilmiştir.

Contact Ziraat Bankası Çekerek/Yozgat Şubesi

Address :

Milli Egemenlik Cd. No:7, 66500 Çekerek/Yozgat, Turkey

Phone : 📞 +98
Website : https://www.ziraatbank.com.tr/
Categories :
City : Çekerek/Yozgat

Milli Egemenlik Cd. No:7, 66500 Çekerek/Yozgat, Turkey
K
Kerim Baran on Google

Write some of your reviews for the company Ziraat Bankası Çekerek/Yozgat Şubesi

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *